OldTjikko.se

 

Hem OldTjikko

Om mig, Lisa Öberg

Forskning

Hunden Tjikko

Väder

Aktuellt

Fjell-Lisabloggen

Old Tjikko & Old Rasmus

Konst & konsthantverk

Publikationer

Hunden Rasmus & Co

Ömse

Sonfjället

Sonfjellsbloggen

Old Tjikko på Fulufjället – minst 9500 år gammal / Old Tjikko at Mt Fulufjället - at least 9500 years old

Mer om fjällens urinvånare - de gamla granarna

Se även / See also www.kullmantreeline.com

 

 

Världens äldsta, hittills kända nu levande träd

The world’s oldest, so far known living trees

För bara något tiotal år sedan ansågs granen som art vara en sentida invandrare från öster, som inte kom till fjällen förrän under de allra senaste årtusendena. I och med upptäckten av världens äldsta, hittills kända, nu levande träd, granarna Old Tjikko på Fulufjället och Old Rasmus på Sonfjället, tillsammans med andra fynd av makrofossil (vedrester, kottar) har synen på granens invandring i Sverige helt förändrats.

Until quite recently, spruce was considered as a late immigrant from the east, not arriving to the mountain chain until during the past two millennia or so. By the discovery of the world’s oldest known living trees, the spruces Old Tjikko at Mount Fulufjället and Old Rasmus at Mount Sonfjället, in congruence with other megafossil remnants (wood, cones) the general view of the spruce immigration to Sweden have totally changed.

I inlandsisens fotspår

Tracking the ice

De allra tidigaste fynden av gran är från Åreskutan, från en plats strax under toppen, 1360 m över havet. Vid den här tiden stack Åreskutans topp upp ur den omgivande smältande inlandsisen som en nunatakk. De här nya upptäckterna visar att granen etablerades i fjällen redan för drygt 11 000 år sedan, när delar av den senaste inlandsisen alltjämt låg kvar i dalgångarna nedanför.

The oldest megafossil findings of spruce are from Mount Åreskutan, close to the summit at 1360 m above sea level. At this point of time, only the highest mountain peaks were ice free (nunataks), but surrounded by the melting ice sheet. These new discoveries indicates that spruce was established in the mountains already 11 000 years ago, when the valleys below still were more or less filled with glacial ice.

Old Tjikko – en fascinerande länk till det förflutna

Old Tjikko – a fascinating link to the past

Både Old Tjikko och Old Rasmus är således viktiga länkar till det förflutna som också visar att granen faktiskt var en av våra allra tidigaste invandrare, strax efter den senaste istiden - tvärtemot vad man tidigare trott. Dessutom kan man möjligen spekulera i att de här tidiga fjällgranarna kom in västerifrån, där det blev isfritt tidigast, och inte från öster där isen dröjde sig kvar allra längst.

Thus, the spruces Old Tjikko and Old Rasmus are important links to the past, showing us that spruce in fact was one of the most early immigrants tracking the melting ice sheet – just in contradiction to the previously general opinion. Besides, one might suggest that these early mountain spruces immigrated from the earliest deglaciated parts in the west, and not from the east, where the ice sheet melting was delayed.

Granens förmåga att föröka sig vegetativt – en förutsättning för ”evigt” liv

Spruce’s ability of vegetative regeneration – a prerequisite for “eternal” life

Att de här fjällgranarna kan bli så gamla, som genetiska individer betraktat, beror huvudsakligen på att de har förmågan att föröka sig vegetativt; de nedersta grenarna slår rot när de pressas ner mot marken av långvarigt snötäcke varpå nya skott och stammar växer upp.

De här granarna har också en enastående förmåga att överleva klimatiskt ogynnsamma perioder som lågvuxna buskar, krummholz – helt anpassad efter vinterns snödjup. På det här sättet kan granen som individ bli mycket gammal.

The spruce’s ability of vegetative regeneration is the reason for their longevity; they perpetuate themselves clonally by layering. New shoots develop from the lowermost snow pressed, rooted branches, whereupon new stems eventually will grow up.

These specimens also have the capacity of surviving climatically unfavourable time periods as low growing shrubs, krummholz – a perfect adjustment to the vertical depth of the winter snow. In this way, spruces can get very old, by the means of genetical individuals.

De gamla fjällgranarnas namn

The old spruces names

De gamla fjällgranarna Old Tjikko och Old Rasmus har fått sina namn efter de båda hundar som var med oss under det vetenskapliga fältarbetet; Tjikko och Rasmus, båda siberian huskies.

The old spruces, Old Tjikko and Old Rasmus, got their names from the two dogs that joined us during the research field work; Tjikko and Rasmus, both Siberian huskies.

Forskningsprojektet

Research Project

Dateringen av de här exceptionellt gamla granarna ingår i en större vetenskaplig undersökning, där granens invandring efter den senaste istiden och dess tidiga uppträdande i fjällnära områden har studerats genom analyser av så kallade megafossila lämningar (vedrester, kottar) som insamlats i nära anslutning till levande fjällgrankloner i Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Trädresterna har daterats med kol 14-metoden.
Undersökningen har genomförts av Leif Kullman, Umeå universitet och Lisa Öberg, Mittuniversitetet / Länsstyrelsen Jämtlands län.

Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och ingår i Lisa Öbergs doktorsavhandling.

These exceptionally old spruces (Picea abies) have become documented in connection with an extensive research project carried out in the Scandes of northern Sweden, where spruce postglacial immigration and early arrival in alpine and subalpine environments have been studied by analysis of megafossils (wood, cones), retrieved from the close vicinity of living ancient spruce clones in the counties of Jämtand, Härjedalen and Dalarna. The spruce remnants have been radiocarbon dated.

The study has been carried out by Leif Kullman, Umeå University, Sweden, and Lisa Öberg, Mid Sweden University / County Administrative Board of Jämtland.

The results will be scientifically published in a scientific paper, and is part of Lisa Öberg’s doctoral thesis.

 

Kontakt

Contact

Lisa Öberg, Mittuniversitetet, Inst. för naturvetenskap, teknik och matematik, 851 70 Sundsvall / Länsstyrelsen Jämtlands län, Miljöövervakning, 831 86 Östersund; lisa.oberg@miun.se; www.oldtjikko.se

Leif Kullman, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet, 901 87 Umeå; leif.kullman@emg.umu.se; www.kullmantreeline.com

Lisa Öberg, Department of Natural Science, Engineering and Mathematics, Mid Sweden University, SE-851 70 Sundsvall, Sweden / County Administrative Board of Jämtland, SE-831 86 Östersund, Sweden; lisa.oberg@miun.se; www.oldtjikko.se

Leif Kullman, Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Sweden; leif.kullman@emg.umu.se; www.kullmantreeline.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Granen Old Tjikko på Fulufjället, minst 9500 år gammal. Foto: Lisa Öberg, 2009-10-01.

The spruce Old Tjikko at Mt Fulufjället, at least 9500 years old. Photo: Lisa Öberg, 2009-10-01.

 

 

 


Granen Old Rasmus på Sonfjället, minst 9500 år gammal. Foto: Lisa Öberg, 2009-10-03.

The spruce Old Rasmus at Mt Sonfjället, at least 9500 years old. Photo: Lisa Öberg, 2009-10-03.

 

 

 


Hunden Tjikko framför granen Old Rasmus, Sonfjället, Sonfjällets nationalpark. Foto: Lisa Öberg, 2001.

The dog Tjikko in front of the spruce Old Rasmus, Mt Sonfjället, Sonfjället National Park. Photo: Lisa Öberg, 2001.

 

 

 


Hunden Rasmus, framför granen Old Rasmus, Sonfjället, Sonfjällets nationalpark. Foto: Lisa Öberg, 2009.

The dog Rasmus in front of the spruce Old Rasmus, Mt Sonfjället, Sonfjället National Park. Photo: Lisa Öberg, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                  

Copyright © Lisa Öberg  -  Fjällekolog  -  Handöl/Vemdalen  -  Mobil: 070-5630068  -  E-post: lisa@oldtjikko.se  -  All rights reserved.